Co je to VoIP

Porozumění a použití IP technologie

IP technologie prodělala od vzniku Internetu nesmírně rychlý vývoj. Nové způsoby komunikace umožňují sdílení idejí a informací. To odstartovalo nový "digitální" věk. Organizace na celém světě nyní hledají další stupeň komunikačního rozmachu, který dokáže provázat všechna existující media do jednoho interaktivního systému. Nejnovější poznatky v oblasti hlasu přes internet (Voice over Internet Protocol - VoIP) rychle zdolávají poslední překážky, které brání plné integraci všech současných komunikačních systémů.

Přehled

VoIP technologie byla vyvinuta za účelem přenosu telefonních hlasových dat po linkách sloužících internetovým a intranetovým komunikacím. Toto pokrokové řešení aspiruje na výraznou redukci potřeby hardware i fyzického místa při zachování podpory existujících technologií, zmenšení potřeby soustavné kontroly obou systémů a zároveň snížení ceny hovorů.
Patrně největší výhodou IP systému je možnost unifikovat komunikační systém způsobem, který je nemožný při použiti PBX, nebo Centrex. IP systém hladce integruje všechny formy komunikace. Může poskytnout všechny informace, komukoliv a kdykoliv.


Možnosti IP technologie zahrnují:

Sloučení hlasové pošty a email do jednoho multimediálního systému, přístupnému ze vzdáleného telefonu, kancelářského telefonu, nebo PC.
Multimediální video konference doručená do jakéhokoliv koncového bodu ve firmě.
Možnost přístupu ke všem fyzickým datům a zdrojům dat i ze vzdálených lokací.
Jak bude ještě zmíněno, sloučení tradičních firemních komunikačních systémů do lehce přístupného multimediálního zdroje (VoIP) představuje a skok vpřed, který jistě v budoucnu značně ovlivní veškeré obchodní dění.

Jak pracuje

V každé digitální síti internet/intranet je značná nevyužitost šíře pásma. VoIP využívá tento potenciá k přenosu hlasu spolu s datovou signalizací, při které nefiguruje Veřejná telefonní síť.
Pokud provedeme hovor za použití VoIP systému, standardní hlasová data jsou předána IP platformě, kde je kódováno do datových paketů. Po komprimaci jsou tyto pakety vyslány do digitální datové sítě (LAN, WAN). Tyto datové pakety jsou schopny putovat jakoukoliv sítí včetně Internet, ATM, Frame Relay i satelitní. To umožňuje, aby všechny formy komunikace byly digitálně přístupné. Problém sazeb dálkových hovorů a jiných telefonních sazeb je tak překlenut. Implementací IP řešení jsou firemní výdaje za komunikace značně redukovány, při scénáři častých dálkových hovorů až o 80%. Za těchto podmínek se může systém zhodnotit již v rámci dvou čtvrtletí.

Hodnocení

V momentě kdy je dosaženo širšího porozumění IP technologie je nutno zvážit detaily provozu vhodného operačního systému.
VoIP technologie, jako všechny telekomunikační technologie, se řídí řadou standardů vypracovanou International Telecommunications Union. Aby byla zajištěna funkčnost IP řešení musí dojít v rámci systému k předání následujících ITU protokolů specifikujících požadavky pro přenos zvuku a obrazu přes Internet. VoIP, H.323 je nejčastěji podporovaným protokolem, následuje Session Inotiation Protocol (SIP) a Media Gateway Control Protocol (MGCP). Platformy by měly rovněž podporovat H.324 a H.320 pro PSTN a ISDN komunikace. Tyto protokoly jsou tím, co mají systémy společné a tím, co umožňuje spolupráci IP systémů s existujícími systémy. Konferenční hovory, video konference a virtual meeting aplikace jsou tak realizovatelné.
V minulosti byla jednou z hlavních námitek směřovaných proti technologii VoIP nedostatečná kvalita zvuku. Jak technologie pokročila, zlepšila se i kvalita. Některé vlastnosti však zůstávají dědičné pro "paketovou" komunikaci. Jsou jimi hlavně nesouvislost (jitter) a zpoždění.
Nesouvislost (jitter) je problémem, který nastává vzhledem k faktu, že rozdílné systémy pracují s rozdílnými časovými úseky mezi jednotlivými pakety. Toto je kompenzováno shromažďováním více paketů a jejich přehráním najednou, důsledkem čehož nastává zpoždění.
Zpoždění je důsledkem několika faktorů včetně nesouvislosti (jitter), ale hlavní příčinou je nevhodná šíře pásma. V rozsáhlých, high-volume aplikacích může dojít k interferenci mezi hlasovými daty a pakety a tím k možnému zpoždění. Protiopatřením jsou různé systémy kódování hlasu, které mění velikost datových paketů a zvyšují kompresy. Tím je snížen nárok na šíři pásma.

Současné systémy kódování hlasu, nebo protokoly CODEC zahrnují G.711 pro 64 kbit/s PCM kódování hlasu, G.723.1 pro 5.3. a 6.4 kbit/s kódování, G.729A pro 8 kbit/s kódování, T.37 pro ukládání a předávání faxového kódu a T.38 pro faxové kódování v reálném čase.

Každý CODEC poskytuje rozdílnou úroveň komprese, která může být aplikována dle momentální hustoty provozu a šíře dostupného pásma. Jedinou nevýhodou CODEC systému je horší kvalita hlasu při vyšší kompresi. Například G.711 CODEC je ideální pro firemní aplikace, kde je dostatečná šíře pásma. Neposkytuje kompresy, ale má vynikající zvuku. G.723 je vhodný pro residenční aplikace, kde vysoká komprese omezí zpoždění způsobené malou šíří pásma.
Po tomto zhodnocení si můžeme přiblížit dvě platformy, které podporují IP technologii.

Příklady použití

IP hlasová brána
Brána byla první "samostatnou" formou IP technologie; samostatné hardware zařízení je zde začleněno do sítě Internet před koncový bod telefonní linky (telefon). Zařízení konvertuje existující síť analogových telefonních přístrojů na síť VoIP . Možnost komunikace přes veřejnou telefonní síť je přitom zachována. Běžný přenos hlasu po telefonu je komprimován a předán ve formátu hlasová brána - hlasová brána.
IP telefon
IP telefon využívá stejné technologie, kdy na jedné platformě paketuje a přenáší hlasová data. To vše při zachování vlastností běžného kancelářského telefonního přístroje.
Hlavní předností tohoto řešení jsou všechny funkce IP technologie aniž by bylo nutno začlenit do komunikačního řetězce další zařízení. Přístroj má vlastnosti běžného kancelářského telefonu při funkčních a úsporných vlastnostech, které umožňuje VoIP.
Hlavní uplatnění systémů IP

IP systémy vynikají pružností a jsou schopny téměř ve všech prostředích redukovat náklady při zvýšené výkonnosti. Mohou být navrženy pro optimální provoz při minimálních požadavcích na změny existujícího systému.
K získání lepší představy o možném využití poslouží následující tři příklady.

Využití - podnikové prostředí

Komunikace je klíčovým faktorem pro optimální výkonnost velkých organizací. Bez kvalitního komunikačního systému nemůže žádná organizace uspokojovat požadavky kladené náročným prostředím konkurence.
VoIP sytém sjednocuje komunikační řetězec a unifikuje prostředí moderního pracoviště. Kterákoliv organizace může pohotově změnit svůj tradiční analogový systém za systém IP. To je možné hlavně proto, že základní struktura je již na místě. Jak bylo již znázorněno, pro zavedení systému hlasových bran, IP telefonního systému, případně kombinaci obou, postačí pouhá změna koncových bodů (brány, případně tel. přístroje). Zprovozněný IP systém disponuje mnoha funkcemi, které nejsou dostupné v systému PBX. Jedním z příkladů je "hlasové tlačítko", tlačítko umístěné na webové stránce organizace a které po zvolení automaticky spojí uživatele se žádaným oddělením. To umožní organizaci v době poptávky maximálně upřednostňovat zájmy zákazníka.
Dalším příkladem je kombinace systémů hlasové pošty a email. Ve VoIP síti je možno zaslat hlasovou zprávu do email schránky uživatele. Ta může být potom přehrána na PC příjemce, nebo může být zpřístupněna systémem hlasové pošty a opětovně čtena přes telefon.
Zpřístupnění všech informací (digitálních, hlasových, případně i papír) každému kdo má právo užívat síť, je maximalizován výkon organizace. VoIP systém odstraňuje překážky, které obsahuje systém tradiční komunikace.

podnikové IP řešení
Rozsáhlé organizace s mnoha pobočkami v různých oblastech mohou být propojeny pře IP systém při různých kombinacích koncových bodů. Jednou z možností je řešení s použitím IP telefonu. Stolní IP telefon může zaujmout místo tradičního stolního zařízení, přičemž není nutno zachovávat stávající propojení. Telefonní linka může být odstraněna, protože IP přístroj vyžaduje pouze připojení k počítači. Telefonáty mohou probíhat mezi sousedícími kancelářemi a vzdálenými kontinenty za stejnou, nízkou sazbu. Přitom je zachován přístup k hlasové poště, email a dalším kancelářským systémům. Ve stejné situaci mohou být hlasové brány instalovány na jednotlivých pracovních stanicích a tím zpřístupnit IP specifickým oddělením při použití existujícího systému včetně analogových telefonů.Třetí možností ("in the closet option") je ta, která dovolí využití všech telefonních přístrojů stávajícího systému v systému IP. Víceportová hlasová brána je umístěna hierarchicky výše v komunikačním řetězci, umístění brány v centru ("the closet")budovy umožní zachovat stávající prostředí.Využití - vzdálené pracoviště/kancelář pobočky
Vzdálenosti v dnešní technicky orientované společnosti nehrají významnou roli. Pracovník muže být fyzicky v kterékoliv části světa a stáje být členem ústředního týmu.
IP systém aplikován v této situaci, umožní maximální kvalitu komunikace mezi firemním centrem a kanceláří pobočky.řešení vzdálené pracoviště/kancelář pobočky
V situaci vzdáleného pracoviště je IP platforma schopna poskytnout všechny služby běžného kancelářského prostředí včetně kontroly hovorů, multimediální konference, kódování hlasu, faxu v reálném čase, plus uchování a předání faxu pro kteroukoliv lokaci na celém světě. Infrastruktura VoIP systému rovněž umožňuje uživatelům připojení k jejich intranetovým databázím, přístup k digitálním adresářům, on-line rozvrhům a projektovým portfoliím. Řešení umožňuje pracovníkovi v kterékoliv lokaci být stejně efektivní, jako z vlastní kanceláře.
Situace pobočky je podobná situaci vzdáleného pracoviště. Všechny běžné služby při redukci nákladů jsou zachovány. Úspory jsou však v případě pobočky, vzhledem k většímu provozu, mnohem znatelnější. Systém přitom nabízí služby, které usnadňují komunikaci přímo v kanceláři pobočky. VoIP systém v prostředí kanceláře pobočky umožní instantní konferenční hovory a jednodotekové vytáčení do kterékoliv další kanceláře firmy. Možnost volání mimo síť je zachována. Jakýkoliv počet lokací a jakýkoliv počet pracovních stanic se může v "prodlouženém" systému podílet na komunikaci. Možnosti, které tato technologie reprezentuje vytvoří základnu pro lepší komunikaci, z které může těžit každá organizace.Využití - pro domácnosti
Domácí aplikace představují nejposlednější uplatnění IP technologie. V budoucnosti se setkáme s IP systémy v každé domácnosti. Budou poskytovat cenné služby po celém světě, minimalizovat náklady a provazovat všechna dostupná média. Při posuzování domácího využití je již nyní možno získat představu o současných i budoucích přednostech.Výhody IP systémů pro domácnost, kde je kladen důraz na hospodárnost, jsou zřejmé. V současné době se může většina domácností připojit na internet pouze přes poskytovatele (ISP). To je výhodné pro obě strany. Uživatelé si mohou měsíčně předplatit (v USA) časové bloky dálkových hovorů za neměnnou, nízkou sazbu, což drasticky redukuje náklady za hovorné. Poskytovatel platí pouze lokální poplatky, které vyvstanou ještě před přenosem brána - brána.
Při tomto využití uživatel zahájí hovor, který je nejdříve vyslán do nejbližší brány poskytovatele (ISP), kde je paketizován a zaslán přes IP síť do brány, která je nejblíže k příjemci hovoru. Tam jsou pakety dekódovány a poté putují k cíli své cesty přes veřejnou telefonní síť. Užitím IP systému se poskytovatelé vyhnou vysokým sazbám, kterým, v současné době, dálkové hovory podléhají. Všechny přednosti IP komunikace v domácnostech však nejsou ještě zdaleka využívány. Velké komunikační organizace se více a více zabydlují na IP trhu a unifikace přichozích médií rychle postupuje. Pokrok v technologii bran je nyní cílen především na konsolidaci domácích zábavných médií. Příjem všech signálů po jedné lince s přístupem k internetovému spojení, televizním programům a telefonní komunikaci v domě.Závěr

Možnosti prezentované v tomto dokumentu jsou zaměřeny na uživatele systému IP. Jak bylo řečeno, pokrok, který VoIP technologie učinila bude znamenat revoluci v oblasti telekomunikace. Zájem vzrůstá. Telekomunikační organizace zveřejnily, že objem datových přenosů z posledních let překonává objem přenosů hlasových z roku 1997. To je důvodem, že poptávka po IP platformě, která podpoří všechny obecné standardy stále roste.

Komplexní zabezpečení Vaší sítěKomplexní, intuitivní a prověřený software!innovaphoneArcserveMultifunkční zařízení pro výstavbu WANNCPLOGINventoryAplikace pro mobilní telefony